1. Definities
  deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
  af te nemen werkzaamheden van DRT op locatie.

  overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
  gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
  natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
  op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
  voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 2. Identiteit van de ondernemer
  ondernemer: Kongsi
  89, 1317KR, Almere

  Telefoonnummer 0640772799 (bereikbaar tijdens kantooruren)

  @ drt.nu
  KvK-nummer: 32159901
 3. Toepasselijkheid
  algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig kosteloos worden toegezonden.
  de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Het aanbod
  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
  aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  prijs inclusief belastingen;
  eventuele kosten van aflevering;
  wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere voor het gebruikte communicatiemiddel;
  de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de te raadplegen is;
  manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
  gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 5. De overeenkomst
  overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Herroepingsrecht
  levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie artikel 7 voor specifieke uitleg herroepingsrecht.
 7. Retourneren
  product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden (let wel op de bovengenoemde uitzondering: indien het product defect of onvolledig is afgeleverd, dient de koper een e-mail te sturen naar het DRT.NU support team en te wachten op verdere instructies).
  recht om het product te retourneren is alleen van toepassing indien het product en de verpakking in dezelfde staat teruggezonden kan worden als waarin het is afgeleverd. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.
  koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. Kongsi adviseert de koper het product met het bijgeleverde retourformulier terug te zenden. De kosten hiervoor zijn voor de koper zelf. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.
  levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument zich te houden aan de afspraken conform de artiestenovereenkomst, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Uitsluiting herroepingsrecht
  ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  snel kunnen bederven of verouderen;
  de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  losse kranten en tijdschriften;
  audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  concrete afspraken zijn gemaakt conform de diensten, terug te vinden in de artiestenovereenkomst bij afname diensten.
 9. De prijs
  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  Kortingscodes
  kunnen niet gebruikt worden in combinatie met lopende promoties of aanbiedingen, tenzij door Kongsi uitgezonderde gevallen. Codes kunnen niet gebruikt worden op eerder geplaatste bestellingen en zijn niet overdraagbaar of verzilverbaar voor contant geld of tegoed. Om gebruik te maken van een kortingscode moet deze ingevoerd worden voordat de bestelling is voltooid.
  zijn vanaf dag van uitgifte een jaar geldig.
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 10. Conformiteit en Garantie
  ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 11. Levering en uitvoering
  het leveren van de bestelling rekent de ondernemer geen verzendkosten. Deze zitten bij de totaalprijs ingerekend.
  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren. Bij onjuiste of foutief ingevoerde adresgegevens is Kongsi niet aansprakelijk voor de vertraagde levertijd van de bestelling.
  inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk DRT.NU telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal Kongsi de zaak afhandelen; de koper moet Kongsi altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder Kongsi te informeren en te wachten op instructies van Kongsi kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch Kongsi verantwoordelijk houden voor de de retourzending.
  het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper DRT.NU zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van Kongsi zal Kongsi vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden mits deze voorradig zijn.
 12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Duur
  een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
 13. Betaling
  niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 14. Klachtenregeling
  ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 15. Garantie en reparatie
  biedt een garantietermijn van 3 maanden. De garantie garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:
  product is beschadigd door onoplettendheid of eigen toegebrachte schade door de koper.
  veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van Kongsi
  kapot gaan of beschadiging veroorzaakt door water, vuur of rook.
  veranderingen door normaal gebruik van het product.
  het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met het DRT.NU Support team: support@drt.nu
 16. Overmacht
  is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere vergoedingen in verband met gebreken van de overeenkomst, door gebeurtenissen die niet aan Kongsi zijn toe te rekenen. Niet aansprakelijkheid is van toepassing onder meer de gevallen van tussenkomst van de overheid, nieuwe/veranderde wetgeving, oorlog, brand, overstroming, stakingen, verbod, sabotage, weersomstandigheden, gebreken in de levering van leveranciers en belemmering door criminele activiteiten.
  de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 17. Geschillen
  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
  dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.